För sig som har ett en- eller tvåbostadshus får förutom friggebod på högst 15 kvadrameter konstruera ett attefallshus utan bygglov. Innan bygget, måste en anmälan göras till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Storlek på ett attefallshus

Ett attefallshus måste befinna sig inom bostadshusets omedelbara närhet. Vad gäller höjd, skall mättalet från mark till taknock vara max 4,0 meter. Huset får användas som självständig bostad eller som förråd, gäststuga, växthus eller garage. Du får bygga fler än ett attefallshus, däremot måste de hålla sig inom 30 kvadratmeter. När det kommer till bygglov, krävs inget sådant så länge attefallshuset befinner sig på minst 4,5 meters avstånd från berörda grannar. Är avståndet mindre, funkar det så länge du har berörda grannarnas medgivande.

Strandskydd, väg och järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Syfte med attefallshus

Ett attefallshus får användas som självständig bostad, olikt friggeboden. Med självständig bostad inkluderas både fritidsbostad och permanentbostad pch attefallshuset blir ett komplementbostadshus. Fler användningssyften är som komplementbyggnad såsom urhus, garage, förråd, bastu och dylikt.

Byggregler

Ett attefallshus får som sagt användas till flera syften. Däremot måste ett flertal regler följas. Beroende på vilket syfte ditt attefallshus fyller, gäller olika regler. De regler som berörs är Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är exempelvis utrymmen för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För attefallshus som ska användas som fritidshus finns vissa undantag från kraven.

Bryter lagen

Om ett attefallshus uppförs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är det en olovlig byggnad, ett så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att återställa, till exempel genom rivning. Du kan undgå föreläggande genom att lämna in en anmälan i efterhand.