Bostadsutvecklingen och bostadsmarknaden i Sverige är en fråga som alltid ligger högt upp på agendan. Vikten av att tillhandahålla en god livsmiljö för hela Sveriges befolkning och behovet av att anpassa bostadsbyggandet efter strömningarna i samhället gör att detta alltid är en aktuell fråga. Vi har i denna artikel tittat närmare på vad som händer inom detta område i dagsläget.

Regeringens uppdrag inom bostadsutvecklingen i Sverige

Regeringen har ett övergripande ansvar för samhällsplanering och bostadsmarknad. I deras ansvar arbetar de med målet att alla människor i alla delar av landet ska ha en god livsmiljö där värnandet om naturresurser främjas och där bostadsutveckling och ekonomisk utveckling underlättas. Givet hur olika situationen kan se ut om du jämför en storstadsregion med en mindre by i inlandet så är det lätt att förstå vilken delikat balansgång detta uppdrag innebär. Beroende på hur strömningarna i samhället med in- och utflyttning mellan storstad och landsbygd kan det betyda att beslut kring etableringar kan behöva omprövas med jämna mellanrum.

Inom den statliga verksamheten finns ett antal myndigheter och statliga bolag som har ansvar inom bostadsutvecklingen i Sverige. Ett par exempel är följande.

  • Statens Bostadsomvandling AB (Sbo). Sbo har i uppdrag att arbeta med att skapa balans i bostadsmarknaden på orter med minskande befolkning. Bland annat arbetar Sbo med att köpa upp fastighetsbestånd på svaga bostadsmarknader och omvandla till bostäder exempelvis för äldre personer. Detta för att stimulera den aktuella kommunens utveckling.
  • Boverket. Boverket är en nationell myndighet som arbetar med samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Myndighetens uppdrag består av bland annat att ta fram föreskrifter och vägledningar kopplat till rådande lagtext, ansvara för tillsyn av energideklarationer och tillämpning av plan- och bygglagen, administrera statliga stöd och bidrag och även att regelbundet genomföra analyser inom verksamhetsområdet.

Nuvarande trender inom samhällsplanering och bostadsutveckling

Analyser visar att det finns ett fortsatt stort behov av att bygga nya bostäder. Beräkningar som Boverket gjort pekar på en tillväxt av 59 000 nya bostäder per år fram till år 2029. Med den tillväxten kommer både befolkningstillväxten att kunna mötas och även en del av det existerande bostadsunderskottet att kunna arbetas bort.

Fördelningen av nya bostäder som är under byggnation just nu har fortsatt en tonvikt på Stockholm och större kommuner. Byggandet av småhus och bostadsrätter i flerfamiljshus har ökat med 15 procent medan hyresrätter ligger på samma nivå som tidigare. Den pågående takten av nybyggnationer har mött den ökning av befolkning som skett i landet och även kunnat hantera en del av det tidigare underskottet av bostäder vi haft.

Trender på bostadsmarknaden

På senare tid går det att se ett par trender i den efterfrågan som finns kring bostäder.

  • Bland annat har efterfrågan på större bostäder, lägenheter såväl som hus ökat. Troligtvis som en följd av ökat hemarbete under pandemin där ett behov av en yta att använda för kontorsarbete har återuppstått.
  • Efterfrågan på bostäder i ytterområdena har ökat. I och med hemarbetet så har närheten till centrumkärnan inte varit lika viktig vilket gett en ökad efterfrågan i förortsområdena.
  • Ökad närvaro på hemmaplan även under semesterperioden har ökat efterfrågan på en trädgård eller uteplats.

Beroende på vad som händer då samhället normaliseras igen efter pandemin kan förstås en förändring av dessa trender uppstå igen. Men det är sannolikt att andelen hemarbete kommer vara högre än innan pandemin bröt ut vilket kommer göra att det finns en efterfrågan på en arbetsyta i hemmet.

Juridiken kräver advokater inom fastighetsrätt

Offentliga förvaltningar och byggnadsnämnder sätts på prov för att underlätta att samhällsutvecklingen kan hålla samma fart som behoven. Personalen behöver fortbilda sig genom att kurser som ges av idella eller privata kursarrangörer. I Stockholm finns alternativet att anlita en advokat i fastighetsrätt , kanske någon som ger skräddarsydda kurser eller har många liknande juridiska fall att studera. Avtalsskrivningen är en viktig del i arbetet med fastighets- och bostadsutveckling.

Rådande utmaningar för bostadsutvecklingen

Givet att bostadsutvecklingen i Sverige överlag följer den befolkningstillväxt som sker kommer den övergripande utmaningen att vara att säkerställa att takten kan hållas uppe under de kommande åren. Samt att bostäderna byggs där efterfrågan finns. Fördelningen av bostäder behöver också spegla befolkningen i stort så att det finns bostäder som motsvarar de ekonomiska förutsättningar olika hushåll har.

Några ytterligare utmaningar som bör nämnas är att tillgången på planlagd mark för nya bostäder är en riskfaktor för bostadsutvecklingen. Även vikande tillgång och högre priser på vissa byggnadsmaterial är en faktor som kan påverka den pågående bostadsutvecklingen.

Vi har i Sverige ett relativt starkt skydd för att bevara miljön kring strandnära områden. Det benämns ofta strandskydd. Syftet med detta är att främja tillgången för allmänheten till strandnära områden och att säkerställa att livsvillkor för djur och natur i strandnära områden bibehålls. Det gör att byggnationer kring vatten har en tendens att ta längre tid vad gäller beslut. De detaljerade lagarna kring strandskydd hittar du i Miljöbalken (kapitel 7, paragraf 13 – 18). Kort summerat innebär strandskyddet att det inte är tillåtet att bygga inom strandskyddade områden. Det går att begära dispens från strandskyddet via kommunen men det kräver särskilda skäl för att få detta godkänt. Mer information kan du få via din kommun.

Emellanåt uppstår situationer då tvister uppstår kopplat till nybyggnationer. Om ett bygge behöver stoppas under tvisten kan det bli stora ekonomiska konsekvenser. I dessa fall är det en god idé att ta hjälp av fastighetsadvokater som har djup kunskap kring regelverket inom just bostadsmarknaden för att lösa ut situationen snarast möjligt.

Pågående förslag för att främja bostadsutveckling

Riksdag och regering arbetar löpande för att främja bostadsutvecklingen och möta de behov som råder i samhället. Det finns lagar kring bostadsmarknaden i flera delar av svensk lag, bland annat i Jordabalken. Men allt eftersom samhället utvecklas finns det behov av att se över tillägg och förändringar av dessa lagtexter. Att löpande vidareutveckla och besluta kring lagförändringar är en del av det ansvar riksdag och regering har. Ett par pågående lagförslag och åtgärder för att stimulera bostadsmarknaden är följande.

  • Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för ökad konkurrens. Denna remiss är under bearbetning hos berörda instanser. Syftet med förslaget är att gynna en utveckling där lägre produktionskostnad kan återspeglas i boendekostnaderna. Samt att de aktörer som anammar affärsmodeller av detta slag ska ges bättre förutsättningar att verka på bostadsmarknaden. Uppdraget består i att ta fram underlag för offentliga upphandlingar av bostadshus där hyresnivåerna är förutbestämda innan byggnationen startar.
  • Fri hyressättning för nyproducerade bostäder. Ett annat pågående förslag som fått stor uppmärksamhet de senaste månaderna handlar om fri hyressättning för nyproducerade bostäder. Syftet med förslaget är att skapa en modell som ger en fungerande hyresmarknad och ett effektivt utnyttjande av det existerande bostadstillgången.
  • Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. En annan utredning handlar om att definiera åtgärder som kan underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Med de förändrade krav kring kontantinsats vid bostadsköp har det blivit mer utmanande för förstagångsköpare att kunna köpa en bostad. Utredningen syftar till att se vad som kan göras för denna målgrupp för att främja en sund utveckling på bostadsmarknaden.

Comments are closed